تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( حافظ ایمانی )
شعر و ادب پارسی

حافظ ایمانینوشته شده در تاريخ توسط سید مجتبی محمدی |


ﮐﻌﺒﺔ اﻻوﻟﯿﺎء

 

از ھﯿﺒﺘﺖ ﺧﻮف ﻣﺤﻀﻢ، از رﺣﻤﺘﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﻄﻠﻖ
ﻣﻦ در ﻣﺤﺎﻗﻢ، ﺗﻮ ﺣﻘـّﯽ، ﻣلِـﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻠـَﺤﻖ

ای ﺧﺎک ﭘﺎﯾﺖ زر و ﺳﯿﻢ! ای زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﭘﺮ از ﻓﺮ!
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﻗﺼﺮ ﻃﻮﺑﯽ، لبهای ﺗﻮ ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ

پـﺎﮐﯽ، ﺷﺮاﺑﯽ، ﻃهوری، ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺷﻌﺮ و ﺷﻮری
ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺻﺒﺢ ﻇهوری، ﻧﻮرٌ ﻋﻠﯽ ﮐـّﻞ ﻧﻮری،

ھﺮ روز ﺗﻮ ﻋﯿﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ، ای ھﺮ ﺷﺒﺖ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻘﺪر!
ای ﺻﻮرﺗﺖ ﺳﻮرۀ ﺷﻤﺲ! ای روی ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺪر!

ھﻢ آﻣﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻨﯽ، ھﻢ ﺳﯿﺪ اﻟﻤﺘﻘﯿﻨﯽ
ھﻢ ﮐﻔﻮ اﺣﻤﺪ ﺗﻮ اﻣّﺎ اﺳﺘﺎد روح اﻻﻣﯿﻨﯽ

ھﻨﮕﺎم ﺗﺒﻠﻮاﻟـّﺴﺮاﺋﺮ، ﮔﻮی ﺗﻔﻮّق ﺑﮕﺮدان
ﺣـّﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ، ﺣّﻘﺎ ﮐﻪ ﻓﻮق اﻟﯿﻘﯿﻨﯽ

ﮔﻪ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﭼﻮن ﺧﻠﯿﻠﯽ، ﮔﻪ در ﺗﮑﻠّﻢ ﭼﻮ ﻣﻮﺳﯽ
ھﻢ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺤﺎ اﻣﺎﻧﯽ، ھﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻦ ﻧﻪ ﻗﺮآن، ﻗﺮآن ﻧﺎﻃﻖ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ
ای ﻧﺎم ﺗﻮ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ! ﺗﻮ اﺻﻞ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻨﯽ

ای اوﻟﯿﻦ ﻧﻮر ﮔﯿﺘﯽ! اول اﻣﺎم اﻣﺎﻣﺎن
ﺗﻮ ﮐﻌﺒﺔ اﻻوﻟﯿﺎﺋﯽ، ﺗﻮ ﻗﺒﻠﻪ ی آﺧﺮﯾﻨﯽ

ﺗﻮ ﺟﺎن ﮐـﻞ ﺟهاﻧﯽ، ﻓﺮﻣﺎن ده ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﯽ
تو ﻣﺮﺷﺪی ﺑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﭘﺎدﺷﺎه زﻣﯿﻨﯽ

ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ در ﯾﺪ ﺗﻮﺳﺖ، ای دﺳﺖ ھﺎﯾﺖ ﯾﺪاﷲ!
ھﺎن از ﮔﺮﯾﺒﺎن درآور! ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻨﯿﺮ ﻣهینی

ای ﺳﺠﺪه ﮔﺎھﺖ دل ﻋﺮش! ای ﻋﺮش اﻋﻠﯽ دل ﺗﻮ
از ھﺮ رﮐﻮﻋﺖ ﺑﺮآور! دﺳﺖ ِ زﮐﺎت ِ ﻧﮕﯿﻨﯽ

ای ﻗﺪرت اﷲ اﻋﻈﻢ! ای ﺣّـﺠۀ اﷲ اﮐﺒﺮ!
ﺗﻮ ﻋﻠﺖ ﻧﻌﺒﺪ ﻣﻦ، ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺴﺘﻌﯿﻨﯽ

ای وﺻﻒ ﺗﻮ ﺣﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎن! ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﺘﺎن ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ
ﺗﻮ اﻋﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻨﯽ، ﺗﻮ ﻣﻨﺠﯽ اﻟـّﺼﺎدﻗﯿﻨﯽ

ﺷﺮط رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ! ﻣﺼﺪاق ﻋﺘﺮت ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ!
ﺗﻮ ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺖ ﻗﺮاﻧﯽ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻟﺖ ﻗﺮﯾﻨﯽ

ای ﺣـّﺪ ﺗﻮ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ! ﻧﺼﺮٌ ﻗﺮﯾـٌﺐ ﻣﻦ اﷲ ...
ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻀﻞ و ﻣﺮوّت، ﺗﻮ ﺷهسواری، ﺷهینی

ﻣﻮﻻ و ﻣهتر ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ؟ ﮔﺮد و دﻻور ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ؟
ﮐﺮّار و ﺣﯿﺪر ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ؟ ﺗﻮ ﻣﺮد ا ّم اﻟﺒﻨﯿﻨﯽ

ﺑﺎ ذواﻟﻔﻘﺎرت ﺑﻔﺮﻣﺎ! ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﺖ
ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﺮ ﮐﺮﺑﻼ ﺷﺪ، ﮔﻔﺘﻨﺪ ھﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ...

 

ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻤﺎﻧﯽ

معشوق جلّ جلی
با شیرینی الحان روح انگیزِ نصرت فاتح علیخان ، سید خلیل عالی نژاد ، فرمان فتحعلیان ، صدیق تعریف ، درویش جاویدان ، سید آرش شهریاری ، محمد اصفهانی ، داوود آزاد و ...
شعر و خوانش حافظ ایمانی
صداگذاری و میکس : امیر رضازاده

 

برای شنیدن این احرای بی نظیر به ادامه مطلب بروید

برچسب ها : ,

موضوع : اشعار حافظ ایمانی-7, | بازديد : 404

صفحه قبل 1 صفحه بعد